جملات زیبا و کوتاه از بزرگان، سخنان قصار و حکیمانه