اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست... - گابریل گارسیا مارکز