هرکس باید راه زندگی خود را پیدا کند و... - آندره ژید