آه انسانها، من از شما بسی چیزها آموخته... - گابریل گارسیا مارکز