آه خدایا! آنها نمی دانند زمانی پیر... - گابریل گارسیا مارکز