خوبی و بدی به اندازه ی کوه های هیمالیا... - کنفوسيوس