جملات زیبا درباره علم

هیچ چیز زیباتر از علم نیست.
تمام علوم گذشته و سنت باید نقد شوند.در صورتی‌که از دم تیز نقد به سلامت خارج شد آن وقت قابل پذیرش است.
تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی‌مایگی است و همیشه به‌زیان حقیقت تمام می‌شود.
داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است
اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیت‌ها را تغییر بده
تخیل مهمتر از دانش است.علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد
علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود.
مسائلی که بدلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می‌آیند، نمی‌توانند با همان سطح تفکر حل گردند