نامه آبراهام لینکلن به معلم پسرش!

نامه آبراهام لینکلن به معلم پسرش!

به پسرم درس بدهید ، او باید بداند که همه مردم عادل و همه آن ها صادق نیستند، اما به پسرم بیاموزید، که به ازاي هر شیاد ، انسان صدیقی هم وجود دارد .

به او بگویید ، به ازاي هر سیاستمدار خودخواه ، رهبر جوانمردي هم یافت می شود . به او بیاموزید ، که در ازاي هر دشمن ، دوستی هم هست.

می دانم که وقت می گیرد ، اما به او بیاموزید ، اگر با کار و زحمت خویش ، یک دلار کاسبی کند بهتر از آن است که جایی روي زمین پنج دلار بیابد .

به او بیاموزید ، که از باختن پند بگیرد. از پیروز شدن لذت ببرد. او را از غبطه خوردن بر حذر دارید .

به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یادآور شوید. اگر می توانید ، به او نقش موثر کتاب در زندگی را آموزش دهید .

به او بگویید ، تعمق کند؛ به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود ؛ به گل هاي درون باغچه و زنبورها که در هوا پرواز میکنند ، دقیق شود . به پسرم بیاموزید که در مدرسه ، بهتر این است که مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد .

به پسرم یاد بدهید ، با ملایم ها ، ملایم و با گردن کش ها ، گردن کش باشد . به او بگویید ، به عقایدش ایمان داشته باشد حتی اگر همه بر خلاف او حرف بزنند .

به پسرم یاد بدهید ، که همه حرف ها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می رسد انتخاب کند. ارزش هاي زندگی را به پسرم آموزش دهید . اگر می توانید به پسرم یاد بدهید که در اوج اندوه تبسم کند. به او بیاموزید که از اشک ریختن خجالت نکشد .

به او بیاموزید که می تواند براي فکر و شعورش مبلغی تعیین کند ، اما قیمت گذاري براي دل بی معناست . به او بگویید ، که تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند پاي سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد .

در کار تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید، اما از او یک نازپرورده نسازید ، بگذارید که او شجاع باشد . به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته باشد ، توقع زیادي است اما ببینید که چه می توانید بکنید ، پسرم، کودك کم سال و بسیار خوبی است .

اندیشه هایتان را روي فرکانس شادي تنظیم کنید ، آن وقت بهشت حقیقی را در زمین تجربه خواهید کرد .مارسی شیموف

صفحه داستان‌ها