داستان کوتاه درباره بدرفتاری

داستان کوتاه کارمند تازه وارد

مردي به استخدام یک شرکت بزرگ چند ملیتی درآمد. در اولین روز کار خود ،با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد : »یک فنجان قهوه براي من بیاورید ".

صدایی از آن طرف پاسخ داد: »شماره داخلی را اشتباه گرفته اي . می دانی تو با کی داري حرف می زنی؟ 

... ادامه داستان