داستان کوتاه درباره جوانمردی

داستانی از تختی

یکی از بهترین و قابل توجه ترین ،کشتی هاي غلامرضا تختی با »پتکوف سیراکف« قهرمان نامدار بلغارستانی برگزار شد . هر دو به دور نهائی رسیده بودند. شگرد سیراکف، »بارانداز« سریع و بسیار فنی بود. کشتی که شروع شد ، تختی یک بار زیر گرفت و سیراکف را خاك کرد و پاي او را در »سگک« خود گیر انداخت . سیراکف روي سگک مقاومت کرد و کشتی »سرپا« اعلام شد.

... ادامه داستان