جایی که عشق فرمان می‌دهد، قدرت هیچ... - کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ

جایی که عشق فرمان می‌دهد، قدرت هیچ اختیاری ندارد، و جایی که قدرت برتری دارد، عشق وجود ندارد. یکی سایهٔ دیگری است.