جایی که عشق فرمان می‌دهد، قدرت هیچ... - کارل گوستاو یونگ