همکاریِ ارادی ما با انگلیسی‌ها خیلی... - گاندی

گاندی

همکاریِ ارادی ما با انگلیسی‌ها خیلی بیشتر از تفنگ‌های انگلیسی‌ها مسئولِ اسارتِ و تابعیّتِ ما هستند.