هیچ چیز نمی‌تواند مانع شود که به... - گاندی

گاندی

هیچ چیز نمی‌تواند مانع شود که به همسایگان خویش در ماورای مرزهای خود نیز خدمت کنیم. این مرزها را هرگز خداوند به وجود نیاورده است.