آدمی شاگردی است که درد و اندوه، او را... - آلفرد دو موسه