ممکن است بتوانید برخی افراد را برای... - آبراهام لینکن