ریاضیات ملکه علوم و نظریه اعداد ملکه... - فریدریش گاوس

فریدریش گاوس

ریاضیات ملکه علوم و نظریه اعداد ملکه ریاضیات است؛ که غالباً متواضعانه به نجوم و علوم طبیعی خدمات رسانی کرده است، در همه این روابط او نقش نخست را دارد.