گریه نکن چرا که دیگر گذشته است. لبخند... - دکتر زوس