گریه نکن چرا که دیگر گذشته است. لبخند... - دکتر زوس

دکتر زوس

گریه نکن چرا که دیگر گذشته است. لبخند بزن چرا که اتفاق افتاده است.

Don't cry because it's over. Smile because it happened.