با دقت و درایت زیاد گام بردار و به یاد... - دکتر زوس

دکتر زوس

با دقت و درایت زیاد گام بردار و به یاد داشته باش که زندگی، برقراری تعادلی بزرگ است.

Step with care and great tact, and remember that Life's a Great Balancing Act.