وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند... - شاتو بریان