وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند... - شاتو بریان

شاتو بریان

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می‌خواهد بخرد می‌بیند معده‌اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی‌کند . . .