قلب مادر پرتگاهی عمیق است که در انتهای... - اُنوره دو بالزاک