هیچ‌گاه در زندگی نمی‌توانید محبتی... - اُنوره دو بالزاک