یک نادان خود را خردمند می‌داند، اما یک... - شکسپیر

شکسپیر

یک نادان خود را خردمند می‌داند، اما یک انسان خردمند خود را یک نادان می‌داند.

A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.