یک نادان خود را خردمند می‌داند، اما یک... - شکسپیر