هر زمان که شما برای ورزش کردن پول... - آوری بروندیج