من ورزش را دوست دارم چرا که عاشق زندگی... - یوگنی یفتوشنکو