کسی را که با او خندیدی فراموش می‌کنی،... - جبران خلیل جبران