شخصِ دانا، دانایی را به من نسبت می‌دهد... - جبران خلیل جبران

جبران خلیل جبران

شخصِ دانا، دانایی را به من نسبت می‌دهد و نادان، نادانی را؛ و به نظرم می‌رسد که هر دو به حق هستند.