آزاد باش و زندگی آسان‌تر خواهد بود.... - بودا

بودا

آزاد باش و زندگی آسان‌تر خواهد بود. قاشقی از نمک که در لیوانی از آب حل شود، آن را غیر قابل نوشیدن می‌کند. قاشقی از نمک که در آب دریاچه‌ای حل شود، طعم‌اش اصلاً قابل احساس نیست.