زندگی،پیداکردن خود نیست،بلکه ساختن... - جرج برنارد شاو