آن چیزی که ما را نمی کشد قویترمان... - فردریش نیچه