تنها راهی که انسان‌ها می‌توانند در یک... - جرج مارشال