پاکیزگی و پرهیزکاری در کنار هم هستند.... - گاندی

گاندی

پاکیزگی و پرهیزکاری در کنار هم هستند. با جسم یا روحِ آلوده نمی‌توان انتظارِ برکت خداوندی داشت. یک جسم پاکیزه نمی‌تواند در یک شهر کثیف زندگی کند.