دعا و نماز، زندگی مرا نجات داده است،... - گاندی

گاندی

دعا و نماز، زندگی مرا نجات داده است، بدون آن‌ها از مدّت‌ها پیش دیوانه شده بودم. من در تجاربِ زندگی عمومی و خصوصی خود، تلخ کامی‌های بسیار سخت داشته‌ام که مرا نومید می‌ساخت. اگر توانسته‌ام بر این نومیدی‌ها چیره شوم به خاطر دعا و نمازهایم بوده است.