برتری انسان از سه راه است. از پرهیزکاری... - کنفوسيوس

کنفوسيوس

برتری انسان از سه راه است. از پرهیزکاری که با آن از نگرانی می‌رهد، از حکمت است که پریشانی را از او دور می‌کند و از شجاعت است که او را از ترس می‌رهاند.