اگر با سرنیزه می‌شد سلطنتی را حفظ کرد،... - علی اکبر دهخدا