بگذار تا گذشته و حال را در آغوش خاطره،... - جبران خلیل جبران