موفقیت تصادفی نیست، کار سخت، پشتکار،... - پله

پله

موفقیت تصادفی نیست، کار سخت، پشتکار، یادگیری، مطالعه، ازخودگذشتگی و بیشتر از همه عشق به آنچه انجام می‌دهید یا یادگیری انجام آن است.

Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.