جنگ صلح است. آزادی بردگی است. نادانی... - جورج اورول