قدرت یک وسیله نیست، قدرت یک پایان است.... - جورج اورول

جورج اورول

قدرت یک وسیله نیست، قدرت یک پایان است. کسی یک دیکتاتوری برای حفاظت از انقلاب بنا نمی‌کند بلکه برای بنانهادن یک دیکتاتوری، انقلاب می‌کنند.

Power is not a means, it is an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship.