مفهوم حقیقت عینی در حال محو شدن از جهان... - جورج اورول

جورج اورول

مفهوم حقیقت عینی در حال محو شدن از جهان است. دروغ‌ها به تاریخ راه خواهند یافت.

The very concept of objective truth is fading out of the world. Lies will pass into history.