مفهوم حقیقت عینی در حال محو شدن از جهان... - جورج اورول