كسی كه به خودش دروغ می گوید و به دروغ... - فیودور داستایفسکی