بر خاک چه نرم می خرامی ای مرد - فریدون مشیری

فریدون مشیری

بر خاک چه نرم می خرامی ای مرد/ آن گونه که بر کفش تو ننشیند گرد/ فردا که جهان کنیم بدرود به درد/ آه آن همه خاک را چه می خواهد کرد.