تا منزل آدمی سرای دنیاست - شیخ بهایی

شیخ بهایی

تا منزل آدمی سرای دنیاست/ کارش همه جرم و کار حق، لطف و عطاست/ خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود/ سالی که نکوست، از بهارش پیداست /