ای عاشق خام، از خدا دوری تو - شیخ بهایی

شیخ بهایی

ای عاشق خام، از خدا دوری تو/ ما با تو چه کوشیم؟ که معذوری تو/ تو طاعت حق کنی به امید بهشت/ رو رو! تو نه عاشقی، که مزدوری تو /