بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از... - سهراب سپهری