این یکی از تضادهای زندگی ما است ،که آدم... - چارلی چاپلین