هیچ دعائی بالاترازاین نیست که خدا ما... - الهی قمشه ای