در زندگی مهم این نیست که به ایده آل... - الهی قمشه ای