اگر حقیقت را بگویی، مجبور نیستی چیزی... - مارک تواین