یک دوست کسی است که همه چیز را درباره تو... - آلبرت هوبارد