همیشه دشمنانت را ببخش، هیچ چیز تا این... - اسکار وایلد